ក្រុមហ៊ុន Guangzhou Naiwei Robot Technology Co., Ltd., បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 ផលិតមនុស្សយន្តទម្ងន់ស្រាល, មនុស្សយន្តសហការ, មនុស្សយន្ត palletizing, ម៉ាស៊ីនរបាំងមុខ, ដៃមនុស្សយន្តសម្រាប់ឧបករណ៍សម្រាប់ដាល់ និងឧបករណ៍ក្លែងបន្លំ។t.