ការបំពេញបំពង់សាកល្បង / ដំណក់ទឹក ម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់កំដៅ