អូសមួយ ម៉ូទ័រ servo ខាងក្នុង earloop ម៉ាស៊ីនម៉ាសស្វ័យប្រវត្តិ